LiteroweLove.pl

WYNAJEM I PRODUKCJA PODŚWIETLANYCH DEKORACJI LITEROWYCH I CYFROWYCH NA KAŻDĄ OKAZJĘ

Zapraszamy do wynajmu na terenie Opola i okolic

Regulamin wypożyczalni

Regulamin rezerwacji i najmu dekoracji


§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis http://LiteroweLove.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów najmu dekoracji oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Każdy Najemca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu http://LiteroweLove.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  4.1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
  4.2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
  4.3. Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 1823),
  4.4. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

§ 2

DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

 1. Regulamin – niniejszy regulamin.
 2. Formularz kontaktowy - formularz dostępny na Stronie serwisu umożliwiający wysłanie wiadomości do Wynajmującego
 3. Formularz rezerwacji – formularz dostępny na Stronie serwisu umożliwiający dokonania rezerwacji.
 4. Serwis -  internetowy serwis z Ofertami wynajmu dekoracji, działający pod adresem http://LiteroweLove.pl
 5. Strona serwisu – każda strona bądź podstrona www Serwisu
 6. Wynajmujący - usługodawca – BRANDEKOR Sp. z o.o. wpisaną do KRS pod nr 0000945272, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Technologiczna 4,  45-839 Opole, NIP: 7543347450, REGON: 520969678, adres poczty elektronicznej (e-mail): wypozyczalnia@literowelove.pl, numer telefonu: +48 601 068 799
 7. Najemca - usługobiorca, który zamierza dokonać lub już dokonał rezerwacji dekoracji,
 8. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 9. Produkt - element dekoracyjny, podlegający usłudze wynajmu między Wynajmującym a Najemcą, będący przedmiotem Ofert publikowanych w ramach Serwisu.
 10. Oferta – treść opublikowana w Serwisie, mająca charakter ogłoszenia wynajmu Produktu, na konkretny okres czasu.
 11. Rezerwacja - oświadczenie woli Najemcy określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, oferowanych przez Wynajmującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy najmu na odległość za pośrednictwem Serwisu, poprzez dokonanie stosownej płatności. Istnieją następujące rodzaje rezerwacji:
  11.1. Rezerwacja bezpłatna: Rezerwacja, która zablokuje dostępność dekoracji dla pozostałych Najemców, w wybranej przez Najemcę dacie, od momentu złożenia oświadczenia woli, do momentu uiszczenia opłaty rezerwacyjnej, na okres maksymalny 3 dni.
  11.2. Rezerwacja skuteczna: Rezerwacja, blokująca dostępność dekoracji dla pozostałych Najemców, w wybranej przez Najemcę dacie i obowiązuje od momentu otrzymania płatności przez Wynajmującego za usługę rezerwacji, aż do momentu wykonania Umowy najmu.
 12. Umowa najmu - dokument podpisywany pomiędzy Najemcą, a Wynajmującym, określający zasady wynajmu Produktu;
 13. Opłata za usługę rezerwacji - opłata pobierana za świadczoną usługę elektroniczną w ramach Serwisu polegającą na Rezerwacji skutecznej Produktu oferowanego przez Wynajmującego Najemcy.
 14. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Wynajmującego na rzecz Najemcy za pośrednictwem Serwisu.
 15. System opinii - usługa elektroniczna udostępniona Najemcom przez Wynajmującego, umożliwiająca zamieszczanie opinii dotyczących Produktów.
 16. Newsletter - Usługa elektroniczna pozwalająca Najemcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Najemcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Wynajmującego, dotyczących Serwisu oraz dostępnych w nim Ofert.

 

§ 3

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH REZERWACJI

 1. Serwis dostępny jest na urządzeniach elektronicznych, mających dostęp do Internetu, poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację mobilną.
 2. Produkty oferowane w Serwisie są nowe oraz używane, wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Informacje znajdujące się na Stronach serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Najemca, dokonując Rezerwacji, składa ofertę najmu określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 4. Wszystkie ceny i koszty  uwidoczniona na Stronach serwisu podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Koszt najmu Produktu nie zawiera kosztów dostawy i kaucji.
 5. Opłata za usługę rezerwacji oraz koszt najmu Produktu uwidocznione na Stronach serwisu są wiążąca w chwili dokonania przez Najemcę Rezerwacji. Opłaty te nie ulegną zmianie niezależnie od zmian cen w Serwisie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po dokonaniu przez Najemcę Rezerwacji.
 6. Rezerwacji można dokonać:
  6.1. poprzez serwis za pomocą Formularza rezerwacji (http://LiteroweLove.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok,
  6.2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wypozyczalnia@literowelove.pl,
  6.3. telefonicznie pod numerem: +48 601 068 799
 7. W celu dokonania Rezerwacji, Najemca nie ma obowiązku rejestracji Konta w Serwisie.
 8. Warunkiem dokonania Rezerwacji w Serwisie przez Najmującego jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie dokonywania Rezerwacji.

 

§ 4

ZAWARCIE UMOWY NAJMU

 1. Rezerwacje bezpłatna i skuteczna są obowiązujące, jeśli Najemca zgodnie z § 3 pkt 6 prawidłowo wypełni Formularz rezerwacji lub prawidłowo poda poniższe dane:
  1.1. wskaże wybrany Produkt, wraz z ewentualnymi opcjami dodatkowymi,
  1.2. poda datę i adres dostarczenia Produktu, wraz z wybraną formą transportu,
  1.3. poda dane osoby rezerwującej (imię, nazwisko, adres zamieszkania, e-mail, telefon, dane do FV),
  1.4. zapozna się z Regulaminem strony i zaakceptuje jego postanowienia w czasie dokonywania Rezerwacji.
 2. W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Wynajmujący skontaktuje się z Najemcą. Jeśli kontakt z Najemcą nie będzie możliwy, Wynajmujący ma prawo do anulowania Rezerwacji.
 3. Bez względu na formę dokonania Rezerwacji, po jej dokonaniu Najemca otrzymuje potwierdzenie dokonania rezerwacji poprzez odpowiednią wiadomość e-mail.
 4. Potwierdzenie dokonania Rezerwacji darmowej zawiera:
  4.1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Rezerwacji,
  4.2. wzór Umowy najmu
  4.3. niniejszy Regulamin
 5. Dokonanie Opłaty za usługę rezerwacji jest równoznaczne z akceptacją warunków Rezerwacji Produktu, Regulaminu oraz Polityką prywatności.
 6. Potwierdzenie dokonania Rezerwacji skutecznej następuje po weryfikacji przez Wynajmującego otrzymanej wpłaty i warunków Rezerwacji.
 7. Potwierdzenie dokonania Rezerwacji skutecznej zawiera:
  7.1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Rezerwacji,
  7.2. Umowę najmu
  7.3. niniejszy Regulamin
 8. Potwierdzeniem dokonania Rezerwacji skutecznej jest uiszczenie Opłaty za usługę rezerwacji, którą należy uiścić najpóźniej 3 dnia po dokonaniu Rezerwacji. W przypadku braku jej wpłaty na konto bankowe lub przez system płatności internetowych, Rezerwacja zostaje anulowana automatycznie.
 9. Z chwilą uiszczenia Opłaty za usługę rezerwacji przez Najmującego zostaje zawarta Umowa najmu między Najmującym, a Wynajmującym.
 10. Najmujący, dokonując Rezerwacji i wnosząc Opłatę za usługę rezerwacji, zobowiązuje się do finalizacji transakcji, zgodnie z postanowieniami Umowy najmu.
 11. Oferty publikowane w serwisie są ważne do momentu ich usunięcia - jednakże dotychczas zawarte w ramach niego Umowy najmu pomiędzy Wynajmującym, a Najemcą zachowują ważność.
 12. Każda Umowa najmu będzie potwierdzana dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT).
 13. Najemca wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Wynajmującego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

 

§ 5

SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Wynajmujący udostępnia następujące sposoby płatności:
  1.1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Wynajmującego,
  1.2. płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (DotPay.pl, PayU.pl, tPay.pl, Paynow.pl),
  1.3. płatność za pośrednictwem kart płatniczych: Visa, Visa Electron, Mastercard, Mas-terCard Electronic, Maestro. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
  1.4. płatności gotówką w siedzibie Wynajmującego
 2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer44 1140 2004 0000 3802 8208 8953 (mBank S.A.) BRANDEKOR Sp. z o.o., ul. Technologiczna 4, 45-839 Opole, NIP: 7543347450, REGON: 520969678. W tytule przelewu należy wpisać „Najem nr …”.
 3. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności można dokonać płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków. 

 

§ 6

KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU

 1. Koszty transportu ponosi Najemca, chyba że odrębne umowy stanowią inaczej. Koszty transportu zostały opisane na Stronach Serwisu, w zakładce dostawa i transport.
 2. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz ewentualny czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
  2.1. Czas kompletowania Produktów wynosi od 1 do 3 dni roboczych
  2.2. Dostawa Produktów w przypadku wysyłki kurierskiej, następuje w terminie deklarowanym przez przewoźnika tj. od 1 do 3 dni roboczych od momentu nadania przesyłki (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze, z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).
 3. Zarezerwowane w Serwisie Produkty są wysyłane na terenie Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej lub transportem własnym Wynajmującego. Dostawy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej mogą być realizowane po uprzedniej indywidualnej wycenie kosztów dostawy.
 4. Wynajęte w Serwisie Produkty Najemca może odebrać osobiście pod adresem: BRANDEKOR Sp. z o.o, ul. Technologiczna 4, 45-839 Opole
 5. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, lub gdy plomby (taśmy) są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej z Wynajmującym w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Najemcy z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

 

§ 7

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNAJMUJĄCEGO I NAJEMCY

 1. Najemca zobowiązany jest do dokonania zapłaty za najem dekoracji, w terminie maksymalnym na 7 dni przed datą rozpoczęcia realizacji Umowy najmu.  Opłatę należy dokonać przelewem na konto tradycyjne w tytule wpisując "Najem nr …". Powyżej wskazana opłata ulega pomniejszeniu o wielkość Opłaty za usługę rezerwacji, w wysokości 100.00 zł, jeśli skorzystano z takiej usługi i dokonano wcześniejszej wpłaty za usługę rezerwacji.
 2. Wynajmujący zapewnia, że dekoracja wynajęta Najemcy jest kompletna i w pełni sprawna, a Najemca, odbierając dekorację, potwierdza ten fakt.
 3. Na czas najmu dekoracji pobrana zostaje kaucja zwrotna, która stanowi zabezpieczenie zobowiązań Najemcy względem Wynajmującego, jakie mogą wynikać z realizacji niniejszej umowy najmu.
  3.1. W przypadku wyboru odbioru osobistego dekoracji lub transportu dedykowanego do punktu wskazanego przez Najmującego, kaucję oraz koszt transportu można uregulować na miejscu, w chwili odbioru dekoracji (płatność wyłącznie gotówką), lub jak w punkcie 3.2 niniejszego paragrafu.
  3.2. W przypadku wyboru przesyłki kurierskiej, wysokość kaucji oraz koszt transportu należy uiścić wraz z opłatą wynikającej z Umowy najmu dekoracji, o której mowa w pt. 1 niniejszego paragrafu.
 4. W okresie najmu, Najemca jest odpowiedzialny za Produkt.
 5. Najemca zobowiązuje się do należytego traktowania Produktu, będącego przedmiotem Umowy najmu i jego zwrotu w stanie nienaruszonym, poza stopień wynikający z normalnego użytkowania.
 6. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń wynajętego Produktu powstałych w wyniku zaniedbania, niewłaściwego użycia lub nadużycia Najemcy, Najemca ponosi koszty naprawy Produktu, jednak nie większe niż wartość Produktu wpisana w Umowę najmu.
 7. Z chwilą rozwiązania umowy najmu Najemca zobowiązany jest do zwrotu najmowanej dekoracji. Zwrot dekoracji następuje bez odrębnego wezwania, pod rygorem dochodzenia przez Wynajmującego od Najemcy zapłaty pełnej kwoty wartości dekoracji i dodatkowo zatrzymania pełnej kwoty kaucji.
 8. W przypadku braku uszkodzeń kaucja jest zwracana bez odsetek w dniu zwrotu wynajętej dekoracji.
 9. W przypadku przekroczenia terminu zostaje naliczona kara umownaw wysokości 150% jednodniowego kosztu najmu, za każdy dzień zwłoki.

 

§ 8

REKLAMACJE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. W przypadku odwołania Rezerwacji przez Najemcę, Opłata za usługę rezerwacji nie podlega zwrotowi.
 2. Rezygnacja przez Najemcę w terminie krótszym niż 7 dni przed realizacją określoną w Umowie najmu nie uprawnia do zwrotu wpłaconej należności z tytułu tej Umowy.
 3. Najemca ma prawo do złożenia zastrzeżeń do realizacji Umowy najmu przez Wynajmującego, w okresie do 14 dni po jej zakończeniu. Każdy przypadek zastrzeżeń do realizacji Umowy najmu będzie rozpatrywany indywidualnie, przez Wynajmującego.
 4. Prawo odstąpienia od Umowy najmu przysługuje zarówno Wynajmującemu, jak i Najemcy, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

 

§ 9

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wynajmujący umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  1.1. Dokonywanie Rezerwacji bezpłatnej,
  1.2. Dokonywanie Rezerwacji skutecznej z zawarciem Umowy najmu,
  1.3. System Opinii,
  1.4. Newsletter.
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Najemcy w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Wynajmujący ma prawo do zamieszczania na Stronach serwisu treści reklamowych. Treści te stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim dekoracji.

 

§ 10

WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 9 pkt 1.2 Regulaminu przez Wynajmującego jest odpłatne.
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 9 pkt 1.1, 1.3 i 1.4 Regulaminu przez Wynajmującego są nieodpłatne.
 3. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  3.1. umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na Rezerwacji bezpłatnej zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą upłynięcia 3 dni od momentu Rezerwacji lub przechodzi w Rezerwacje skuteczną w momencie otrzymania przez Wynajmującego Opłaty za usługę rezerwacji
  3.2. umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na Rezerwacji skutecznej umożliwieniu zawarcia Umowy najmu w Serwisie i  zawierana jest na czas oznaczony. Rezerwacja skuteczna ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia realizacji Umowy najmu albo zaprzestania jej składania przez Najemcę.
  3.3. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Systemu Opinii zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia opinii albo zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Najemcę.
  3.4. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
 4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Wynajmujący:
  3.1. komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
  3.2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3.3. przeglądarka internetowa,
  3.4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 5. Najmujący zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 6. Najemca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 7. Najemcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 11

REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami elektronicznymi na łamach Serwisu mogą być reklamowane przez Najemcę poprzez zgłaszanie tego na adres e-mail wypozyczalnia@literowelove.pl
 2. W wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Wynajmującego.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Wynajmującego  następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.
 4. Odpowiedź Wynajmującego w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Najemcy, podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Najemcę sposób.

 

§ 12

WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
  1.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (prowadzenie Konta, Newsletter).
  1.2. Najemca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wypozyczalnia@literowelove.pl
  1.3. Wynajmujący może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Najemca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
  1.4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 2. Wynajmujący i Najemca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

§ 13

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem  http://LiteroweLove.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem § 13 pkt 3 oraz elementów zamieszczanych przez Najemców, wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia majątkowych praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością BRANDEKOR Sp. z o.o., ul. Technologiczna 4,  45-839 Opole, NIP: 7543347450, REGON: 520969678. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Wynajmującemu, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości serwisu, bez zgody Wynajmującego.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Wynajmującego, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość serwisu stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Wynajmującemu i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na Stronie serwisu należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na Stronie serwisu użyte są w celach informacyjnych.

 

§ 14

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów najmu między Wynajmującym, a Najemcą będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, ze względu na siedzibę Wynajmującego.
 4. Najemca ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Najemca może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.