LiteroweLove.pl

WYNAJEM I PRODUKCJA PODŚWIETLANYCH DEKORACJI LITEROWYCH I CYFROWYCH NA KAŻDĄ OKAZJĘ

Potrzebny napis LOVE? A może napis MIŁOŚĆ?
Zapraszamy do naszych punktów wynajmu na terenie CAŁEJ POLSKI!

Regulamin wypożyczalni

Regulamin

I. Definicje

 1. LiteroweLove.pl - internetowy serwis z Ofertami wynajmu dekoracji, działający pod adresem http://LiteroweLove.pl
 2. Użytkownik – osoba fizyczna lub podmiot, który dokonał rejestracji w Serwisie LiteroweLove.pl
 3. Odwiedzający - osoba fizyczna lub podmiot, który korzysta z Serwisu LiteroweLove.pl bez dokonania rejestracji.
 4. Produkt - element dekoracyjny, podlegający usłudze wynajmu przez Użytkownika, będący przedmiotem Ofert publikowanych w ramach Serwisu LiteroweLove.pl
 5. Oferta– treść opublikowana w Serwisie LiteroweLove.pl, mająca charakter ogłoszenia wynajmu Produktu, na konkretny okres czasu.
 6. Rezerwacja - zamówienie przez Odwiedzającego Produktu oferowanego przez Użytkownika, poprzez dokonanie stosownej płatności elektronicznej.
 7. Umowa najmu - dokument podpisywany pomiędzy Odwiedzającym, a Użytkownikiem, określający zasady wynajmu Produktu; Administrator nie jest stroną Umowy najmu.
 8. Konto – przestrzeń użytkownika, dostępna po zalogowaniu, w ramach której możliwe jest dokonywanie szeregu działań, w tym publikacji Ofert.
 9. Administrator – podmiot będący właścicielem wszelkich praw do Serwisu LiteroweLove.pl, firma BRANDEKOR Pracownia reklamy i dekoracji, ul. Technologiczna 4, 45-389 Opole.
 10. Abonament - stała miesięczna opłata za korzystanie z LiteroweLove.pl wnoszona przez Użytkownika, celem publikacji swoich Ofert.
 11. Regulamin – niniejszy dokument.

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Serwisu LiteroweLove.pl, prawa i obowiązki Użytkownika, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora.
 2. Użytkownik z chwilą rejestracji w Serwisie LiteroweLove.pl, akceptuje Regulamin, czyli oświadcza, że zapoznał się z jego treścią, wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Administratora, nie krótszym jednak, niż 7 dni od dnia zamieszczenie informacji o tym fakcie w Serwisie LiteroweLove.pl. Do czasu wejścia w życie nowego regulaminu, wszelkie działania w Serwisie LiteroweLove.pl będą wykonane na dotychczasowych zasadach.

III. Warunki korzystania

 1. Serwis LiteroweLove.pl dostępny jest na urządzeniach elektronicznych, mających dostęp do Internetu, poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację mobilną.
 2. Rejestracja w Serwisie LiteroweLove.pl wymaga akceptacji niniejszego regulaminu i postępowania zgodnie z jego postanowieniami.
 3. Użytkownik, poprzez swoje Konto w Serwisie LiteroweLove.pl ma możliwość publikacji Ofert, weryfikacji Ofert oraz zgłaszania wszelkich nieprawidłowości i naruszeń regulaminu.
 4. Administrator, poprzez działanie Serwisu, pośredniczy w dokonywaniu Rezerwacji Produktów oferowanych przez Użytkowników Odwiedzającym (udostępnia platformę do dokonania stosownej transakcji).
 5. Administrator nie jest stroną Umowy najmu pomiędzy Użytkownikiem a Odwiedzającym i nie bierze udziału w ewentualnych sporach powstałych między Użytkownikami a Odwiedzającymi.
 6. Odwiedzający, dokonując Rezerwacji i wnosząc opłatę, zobowiązuje się do finalizacji transakcji, zgodnie z postanowieniami Umowy najmu.
 7. Odwiedzający zobowiązuje się do należytego traktowania Produktu, będącego przedmiotem Umowy najmu i jego zwrotu w stanie nienaruszonym, poza stopień wynikający z normalnego użytkowania.
 8. Udostępnione dane Użytkownika, widoczne w ramach opublikowanego ogłoszenia, w tym mechanizm komunikacji w ramach Serwisu LiteroweLove.pl, służą wyłącznie do komunikacji dotyczącej danej Oferty, a wykorzystywanie ich w inny sposób przez innych Użytkowników jest zabronione.
 9. Konto Użytkownika jest ważne bezterminowo, a Oferty publikowane są wyłącznie w okresie posiadania aktywnego Abonamentu.
 10. Rozliczenia między  Użytkownikami, a Administratorem, dokonywane są na podstawie faktur Vat wystawianych z 14-dniowym okresem płatności lub dokumentów o równoważnym znaczeniu księgowym.

IV. Publikacja Ofert

 1. Serwis LiteroweLove.pl pobiera opłaty za publikację ofert zgodnie z Cennikiem.
 2. Oferta jest publikowane bezterminowo, z możliwością zarządzania dostępnością danej Oferty.
 3. Każda Oferta opisana jest lokalizacją oraz dostępnością w danym terminie.
 4. Użytkownik może zdecydować o czasowym wyłączeniu swoich ofert poprzez odpowiednie ustawienie ich dostępności.
 5. Zamieszczenie Oferty wymaga akceptacji Regulaminu oraz wypełnienia przez Użytkownika formularza dotyczącego posiadanych Ofert.
 6. Do czasu dokonania Rezerwacji, dane Użytkownika i Odwiedzającego nie są znane wzajemni stronom Umowy najmu.
 7. Publikacja Ofert przez Użytkownika jest jednoznaczna ze zobowiązaniem do udostępnienia Produktu we wskazanych, dostępnych terminach.
 8. Po dokonaniu Rezerwacji Produktu przez Odwiedzającego, Użytkownik jest zobligowany do jego wynajmu Odwiedzającemu. Odmowa wynajmu bez podania przyczyny wiąże się z obciążeniem Użytkownika karą wynoszącą dwukrotność kwoty najmu danego Produktu.

V. Odpowiedzialność Użytkowników

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za publikowane przez siebie treści oraz zdjęcia i zobowiązany jest do tego aby nie naruszały one obowiązujących przepisów prawa, zasad Regulaminu, praw osób trzecich, praw Administratora, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania Ofert Użytkownika, zmiany ich treści lub całkowitego usunięcia Ofert, które:
  1. naruszają postanowienia Regulaminu,
  2. łamią obowiązujące przepisy prawa lub prawa osób trzecich.
 3. Użytkownik wielokrotnie naruszający Regulamin lub przepisy prawa może zostać ukarany blokadą lub całkowitym usunięciem Konta.
 4. Wszelkie dane zebrane w ramach Konta Użytkownika mogą zostać przekazane odpowiednim organom ścigania, na ich wyraźny wniosek.

VI. Reklamacje i odstąpienie od umowy

 1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu LiteroweLove.pl, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami na łamach Serwisu LiteroweLove.pl mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłaszanie tego Administratorowi na adres e-mail kontakt@LiteroweLove.pl
 2. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez zespół obsługi Serwisu LiteroweLove.pl w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych Użytkownikom na bieżąco na łamach Serwisu LiteroweLove.pl lub bezpośrednio przez Administratora.
 3. Reklamacje kierowane do Administratora, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Serwisu LiteroweLove.pl będą przekazywane przez Administratora niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, który jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu LiteroweLove.pl, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną Konta, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego konta Użytkownika lub Serwisu LiteroweLove.pl.
 5. Użytkownik ma możliwość rezygnacji z przedłużania Abonamentu w dowolnym momencie, bez zwrotu wpłaconej kwoty. Abonament wygaśnie z ostatnim dniem, na który został opłacony.
 6. Odwiedzający ma możliwość rezygnacji z Rezerwacji i odstąpienia od Umowy najmu w jednym z 3 trybów:
  • wcześniej niż 60 dni przed dniem wynajmu – z prawem do całkowitego zwrotu wpłaconej kwoty najmu
  • między 30 a 60 dni przed dniem wynajmu – z prawem do zwrot 50% wpłaconej kwoty najmu
  • mniej niż 30 dni przed dniem wynajmu – bez prawa do zwrotu wpłaconej kwoty najmu
 7. Odwiedzający ma prawo do złożenia zastrzeżeń do realizacji Umowy najmu przez Użytkownika, w okresie do 14 dni po jej zakończeniu. Każdy przypadek zastrzeżeń do realizacji Umowy najmu będzie rozpatrywany indywidualnie, przez Administratora, celem podjęcia wspólnych z Odwiedzającym i Użytkownikiem działań, zmierzających do polubownego rozwiązania wszelkich sporów.

VII. Zmiany Regulaminu i jego dostępność

 1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili jednostronnie zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu LiteroweLove.pl wraz z informacją o ich dokonaniu.
 2. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu LiteroweLove.pl lub w innych miejsca do tego przeznaczonych w Serwisie LiteroweLove.pl informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do Serwisu LiteroweLove.pl po takim ogłoszeniu jest równoznaczne z akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.
 3. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do Serwisu LiteroweLove.pl i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji.
 4. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za sobą usunięcie konta Użytkownika z Serwisu LiteroweLove.pl.

VIII. Cennik

 1. Abonament - posiadanie konta w serwisie LiteroweLove.pl jest bezpłatne, bez ograniczeń czasowych i ilościowych.
 2. Od każdej Rezerwacji, dla której pomyślnie i bez reklamacji zrealizowano Umowę najmu, Administrator pobiera 20% kwoty najmu. Opłata rozliczania jest z Użytkownikiem, do 30 dni od zakończenia Umowy najmu, w przypadku braku zastrzeżeń ze strony Odwiedzającego, co do jej realizacji.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Administrator nie odpowiada w żaden sposób w maksymalnie szerokim zakresie, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu LiteroweLove.pl przez Użytkowników, będące poza pełną kontrolą Administratora.
 2. Administrator nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Serwisu LiteroweLove.pl. Administrator nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.
 3. Administrator nie odpowiada za zdarzenia i wydarzenia jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym pomiędzy Użytkownikami oraz Odwiedzającym, bez względu na ich przyczyny.
 4. Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu LiteroweLove.pl dołoży wszelkich starań, aby Serwis LiteroweLove.pl oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za 'kradzieże kont' dokonywane przez osoby trzecie, a także za pobieranie treści umieszczanych przez Użytkowników na łamach Serwisu LiteroweLove.pl i umieszczanie ich w innych serwisach WWW lub wykorzystywanie ich w inny sposób przez osoby trzecie, gdyż Administrator nie ma stuprocentowych możliwości zablokowania ich kopiowania z Serwisu LiteroweLove.pl.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu LiteroweLove.pl zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich lub siły wyższej i zdarzeń losowych.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu LiteroweLove.pl w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
 8. Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści Serwisu LiteroweLove.pl, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem LiteroweLove.pl, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Użytkowników.