LiteroweLove.pl

WYNAJEM I PRODUKCJA PODŚWIETLANYCH DEKORACJI LITEROWYCH I CYFROWYCH NA KAŻDĄ OKAZJĘ

Zapraszamy do wynajmu na terenie Opola i okolic

Polityka prywatności

LITEROWELOVE.PL

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu LiteroweLove.pl jest BRANDEKOR Sp. z o.o. wpisaną do KRS pod nr 0000945272, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Technologiczna 4,  45-839 Opole, NIP: 7543347450, REGON: 520969678, adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@brandekor.pl, numer telefonu: +48 601 068 799, zwana dalej „Administratorem" i będąca jednocześnie „Usługodawcą”.
 2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.
 3. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki Prywatności z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Serwisu LiteroweLove.pl.

 

§ 2

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA. Administrator przetwarza dane osobowe Najemców Serwisu Literowelove.pl w przypadku:
  1.1.    rejestracji Konta, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym Kontem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (realizacja umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem Serwisu),
  1.2.    dokonywania Rezerwacji w Serwisie, w celu wykonania Umowy najmu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (realizacja Umowy najmu).
  1.3.    zapisania się do Newslettera w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Dane osobowe są przetwarzane po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 2. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Najemca podaje, w przypadku:
  2.1.    Konta: imię i nazwisko, login, numer telefonu, adres e-mail, adres, NIP.
  2.2.    Rezerwacji: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, NIP.
  2.3.     Newslettera: imię i nazwisko, adres e-mail.
 3. OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH. Dane osobowe Najemców przechowywane są przez Administratora:
  3.1.    w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
  3.2.    w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
 4. Podczas korzystania z Serwisu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Najemcy lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 5. Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile Najemca wyraził stosowną zgodę.
 6. Od Najemców mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Serwisie. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 7. Podanie danych osobowych przez Najemcę jest dobrowolne.
 8. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  8.1.    przetwarzane zgodnie z prawem,
  8.2.    zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  8.3.    merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

§ 3

POWIERZENIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Najemców przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Serwisu, a w szczególności do:
  1.1.    podmiotów realizujących dostawę Produktów,
  1.2.    dostawców systemów płatności,
  1.3.    biura księgowego,
  1.4.     hostingodawcy,
  1.5.    dostawcy oprogramowania umożliwiającego prowadzenie działalności,
  1.6.    podmiotów zapewniających system mailingowy,
  1.7.    dostawcy oprogramowania potrzebnego do prowadzenia Serwisu.
 2. Dostawcy usług, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
 3. Dane osobowe Najemców są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), z zastrzeżeniem §5 pkt 5 oraz §6 Polityki Prywatności.

 

§ 4

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Podstawy prawne żądania Najemcy:
  2.1.    Dostęp do danych – art. 15 RODO.
  2.2.    Sprostowanie danych – art. 16 RODO.
  2.3.    Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.
  2.4.    Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.
  2.5.    Przeniesienie danych – art. 20 RODO.
  2.6.    Sprzeciw – art. 21 RODO
  2.7.    Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.
 3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: biuro@brandekor.pl
 4. W sytuacji wystąpienia przez Najemcę z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Najemcę uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 5. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§ 5

PLIKI "COOKIES"

 1. Strona Administratora używa plików „cookies”.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na Stronie serwisu. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, a także dają one możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin Strony serwisu.
 3. W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”.
  3.1.    „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Najemcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony).
  3.2.    „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Najemcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Najemcę .
 4. Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji Najemców w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze Strony serwisu przez Najemców, typie strony, z jakiej zostały przekierowane oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Najemcy w Serwisie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Najemcy lecz służą do opracowania statystyk korzystania z Serwisu.
 5. Administrator wykorzystuje zewnętrzne pliki cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc. z siedzibą w USA).
 6. Pliki cookies mogą być również wykorzystywane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, w celu wyświetlania reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Najemca korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Najemcy, lub czasie pozostawania na danej Stronie serwisu.
 7. Najemca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

§ 6

USŁUGI DODATKOWE ZWIĄZANE Z AKTYWNOŚCIĄ UŻYTKOWNIKA W SERWISIE

 1. W Serwisie wykorzystywane są tzw. wtyczki społecznościowe („wtyczki“) serwisów społecznościowych. Wyświetlając Stronę serwisu LiteroweLove.pl, zawierającą taką wtyczkę, przeglądarka Najemcy nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook, Instagram, Google oraz YouTube.
 2. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do przeglądarki Najemcy i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji, Najemcy otrzymują informację, że ich przeglądarka wyświetliła stronę LiteroweLove.pl, nawet jeśli Najemca nie posiada profilu u danego usługodawcy, czy nie jest u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z adresem IP) jest przesyłana przez przeglądarkę bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.
 3. Jeśli Najemca zaloguje się do jednego z powyższych serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na stronie LiteroweLove.pl do profilu Najemcy w danym serwisie społecznościowym.
 4. Jeśli Najemca użyje danej wtyczki, np. klikając na przycisk „Lubię to” lub przycisk „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana.
 5. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz prawa Najemcy w tym zakresie jak i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności Najemcy zostały opisane w polityce prywatności usługodawców:
  5.1.    https://www.facebook.com/policy.php
  5.2.    https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content 
  5.3.    https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=ZZ.
 6. Jeśli Najemca nie chce, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na Stronie LiteroweLove.pl bezpośrednio jego profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na Stronie LiteroweLove.pl musi wylogować się z tego serwisu. Najemca może również całkowicie uniemożliwić załadowanie na Stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla przeglądarki, np. blokowanie skryptów za pomocą „NoScript“.
 7. Administrator wykorzystuje na swojej Stronie narzędzia remarketingowe tj. Google AdWords, wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi Google AdWords. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies Najemca ma możliwość zdecydowania, czy usługodawca będzie mógł korzystać z Google AdWords (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc. z siedzibą w USA) w stosunku do niego.

 

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.